Aanvragen Klein Geluk

Op dit moment kunnen organisaties subsidie aanvragen bij het programma Klein Geluk, Call 2 eigen regie en participatie.

Deze Call is bedoeld voor projecten voor structurele* verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, door het versterken van hun eigen regie** en/of participatie.*** De projecten moeten een methodiek/interventie inzetten die al eerder met succes is toegepast. Daarnaast is borging een belangrijk aspect.

Voorbeelden van geschikte projecten voor deze Call:

  • projecten die bijdragen aan het vergroten van competenties van de doelgroep of begeleiders/verzorgers;
  • projecten die een blijvend sociaal netwerk in de buurt of met gezonde leeftijdsgenoten realiseren;
  • projecten die structurele ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met coaches/buddy’s.

Let op: Voor subsidiëring van materialen, dagbesteding en evenementen wordt in het najaar een Call geopend.

* Structureel betekent blijvend of langdurig.

** Eigen regie betekent dat je alle beslissingen – al dan niet met hulp van naasten – zelf kunt nemen. Bijvoorbeeld zelf kiezen hoe je wilt wonen, welke vorm van dagbesteding je hebt, welke relaties je wilt aangaan en hoe je wilt participeren in de samenleving.

*** Participatie betekent dat je georganiseerde sociale contacten hebt via bijvoorbeeld (sport)verenigingen of (vrijwilligers)werk én ongeorganiseerde sociale contacten met vrienden, buurtgenoten, etc.

Meer informatie vindt u in de Call-tekst.

Kijk bij de achtergrondinformatie voor de bij Call 1 eigen regie en participatie toegekende projecten.

Indienen aanvraag

Een aanvraag kan vanaf 4 maart tot en met 25 april 2019 (14.00 uur) digitaal worden ingediend via onderstaande ‘Aanvragen’-knop. U logt in en doorloopt een aantal pagina’s met algemene vragen en vragen over uw aanvraag. Tevens voegt u de gevraagde bijlagen toe:
– projectplan. Het verplichte format vindt u hier.
– begroting. Het verplichte format vindt u hier.
– gewaarmerkt uittreksel KvK, niet ouder dan 1 jaar
– actuele statuten van de aanvragende organisatie
– kopie van een identiteitsbewijs van de eerste contactpersoon, zie de privacyverklaring
– meest recente jaarverslag met jaarrekening van de aanvragende organisatie
– overige van belang zijnde documenten