Over FNO

Samen zorgen we voor kansen

 • Wij vertegenwoordigen als mensen onze medemensen. We bundelen onze krachten om samen iets te kunnen verbeteren.

  Mohamed , Gezinspanel Samen Kansrijk en Gezond

 • Ik vind het hartstikke leuk!

  Johan , deelnemer Lang Leve Kunst

 • Ik wil de stem zijn voor al die jongeren die niet durven te praten.

  Stephanie , lid van Team GeestKracht

 • Ieders situatie is uniek. Dat is waar ik aandacht voor wil.

  Lisette , Gezinspanel Samen Kansrijk en Gezond

 • Leuk. Lekker feest!

  Norine , bezoeker Graauwrock for Specials

 • Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we de politiek en media vertellen waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen.

  Noaz , lid van Team GeestKracht

 • We bouwen een onderneming die gedreven is door waarde-creatie voor mensen en de planeet.

  Jan Willem , Oscar Circulair

 • Ik hou van praatjes, grapjes, mijn ervaringen delen. Als ik kan helpen, doe ik dat met liefde.

  Souad , Gezinspanel Samen Kansrijk en Gezond

 • Wij zeggen gewoon waar het op staat.

  Lotte , VODcast #Durftevragen

 • Met mijn verhaal kan ik hopelijk voorkómen dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen als ik.

  Robin , lid van Team GeestKracht

 • Waar ik tegen in opstand kom is de kromheid van dingen.

  Sanne , Gezinspanel Samen Kansrijk en Gezond

 • Ik ben gewoon blij als iemand anders blij is met zijn tuin die er mooier en strakker uitziet.

  Joas , Groen Hulp Vlist

 • Als iets op mijn hart geschreven zou zijn naar anderen toe, dan is dat: geloof in jezelf.

  Sifra , lid van Team GeestKracht

 • Gezinnen in een kwetsbare situatie

  Verhalen van het Gezinspanel

 • Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid

  Verhalen van Team GeestKracht

 • Mensen met een langdurige beperking

  Verhalen van Klein Geluk

 • Impactondernemingen zorgen voor kansen

  Verhalen van Impact door Groei

Hoe wij werken

FNO werkt met meerdere programma’s die elkaar versterken. Elk programma bestaat uit projecten die elkaar ook weer versterken. We brengen partijen bij elkaar en stimuleren een samenhangende aanpak. Bovendien financieren we niet alleen projecten van anderen. We ondernemen ook zelf activiteiten. De wensen en behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan daarbij centraal. Voor zoveel mogelijk impact.

Onze belangrijkste uitgangspunt:

FNO is er voor de mensen voor én met wie wij ons inzetten: mensen in een kwetsbare situatie. We richten ons op het vergroten van hun kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Programma's

Wij werken met vier programma’s: voor en mét gezinnen in een kwetsbare situatie, mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020 t/m 2024

Voor én met: Jongvolwassenen (16-35 jaar) met een psychische kwetsbaarheid

Doel: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

Impact door Groei

Budget: € 50 miljoen

Looptijd: 2023 t/m 2042

Voor én met: Alle doelgroepen van de FNO-programma’s

Doel: Alle mensen in kwetsbare situaties in Nederland kunnen optimaal, naar wens en vermogen, meedoen in de samenleving.

Klein Geluk

Budget: € 8 miljoen

Looptijd: 2022 t/m 2028

Voor én met: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doel: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid ervaren een betere kwaliteit van leven.

Samen Kansrijk en Gezond

Budget: € 40 miljoen

Looptijd: 2021 t/m 2030

Voor én met: Gezinnen in een kwetsbare situatie

Doel: Alle gezinnen in een kwetsbare situatie ervaren een betere gezondheid.

Jaarverslag 2023

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het verslag van 2023 is een infographic:

Kijk hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2023 (pdf).

Toelichting bij het publieksverslag

Jongeren INC

Het jaar 2023 stond in het teken van de afronding van het programma. FNO heeft zich in totaal negen jaar gericht op jongeren met een chronische aandoening, eerst met Zorg én Perspectief en daarna met Jongeren INC. Hiertoe is op 2 november 2023 een afsluitend evenement georganiseerd waarbij ook het manifest ‘Voor ons, met ons’ is gepresenteerd. Het manifest benadrukt de kracht van een inclusieve samenleving en het belang van de stem van jongeren.

GeestKracht

In 2023 heeft de laatste call van GeestKracht plaatsgevonden. Deze zesde call heeft geresulteerd in zeven toekenningen. Daarnaast hebben verschillende inloopinitiatieven zich verenigd in de stichting Inloopalliantie die afgelopen december 2023 is opgericht.  De leergemeenschappen over domeinoverstijgend werken en wonen zijn voortgezet in 2023 en er is een derde leergemeenschap opgezet, gericht op cultuursensitief werken. De projecten geven aan dat de leersessies positief bijdragen aan de impact die zij maken.

Gedurende het hele jaar 2023 is op diverse manieren gewerkt aan jongerenparticipatie. Zo is in gesprek met minister Dijkgraaf aandacht en bewustwording gecreëerd voor het studeren op het mbo in combinatie met zwaardere, langdurige en of terugkomende psychische kwetsbaarheid. Voor de laatste fase van het programma is op basis van een interne en externe analyse de verandertheorie ingekleurd. Op basis daarvan zijn strategische keuzes gemaakt voor de laatste fase van het programma.

Samen Kansrijk en Gezond

Er zijn in totaal 39 aanvragen ingediend in 2023: 34 (waarvan 17 toegekend) bij de call Gezinnen aan Zet, 4 (waarvan 3 toegekend) bij de call partnerschappen in gebieden en 1 (waarvan 1 toegekend) bij de onderzoekscall. Alle 17 projecten van de call Gezinnen aan Zet zijn gestart. Ze zijn begin oktober bij elkaar gekomen om elkaar feestelijk te ontmoeten, en verhalen te delen over wat bereikt kan worden wanneer ruimte wordt gegeven om in de wijk te doen wat nodig is voor gezinnen in kwetsbare situaties.

Het Gezinspanel is het afgelopen jaar gegroeid van twee naar acht leden. Deze groei brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee, bijvoorbeeld voor waarover en hoe vaak het Gezinspanel kan adviseren.

Klein Geluk

Er zijn twee calls voor materialen, dagbesteding en evenementen uitgeschreven. Daarbij zijn 199 aanvragen ingediend waarvan 91 een subsidie hebben ontvangen. De betrokkenheid van de doelgroep bij de aanvraag en het project was wederom een van de belangrijkste criteria. De projecten die het afgelopen jaar zijn afgerond, hebben bij elkaar ruim 3.500 mensen uit de doelgroep bereikt. Er zijn veel specifieke (beweeg)materialen aangeschaft, maar er zijn ook dagbestedingsactiviteiten en evenementen georganiseerd.

Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen om bij te dragen aan structurele verbeteringen op het vlak van eigen regie en participatie van de doelgroep. Er wordt gezocht naar initiatieven, gericht op het vergroten van de eigen regie of participatie en het wegnemen van drempels die dit in de weg staan. Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de ontwikkeling van TeamX. Het doel van TeamX is het vergroten van de kansen op betaald werk voor mensen met een langdurige lichamelijke beperking. Er is onderzocht hoe fondsen naar dit initiatief kijken en waar kansen en mogelijkheden liggen om samen te werken. In 2024 zal TeamX een eerste opdracht uitvoeren.

Impact door Groei

In 2023 heeft de focus van de leninglijn gelegen op het uitwerken van het proces om leningen te verstrekken aan impactondernemingen en hebben twee impactondernemingen een leenovereenkomst met Impact door Groei getekend. Naast deze twee impactondernemingen met wie een lening is afgesloten, is intensief contact geweest met impactondernemingen die potentie hebben om in 2024 of 2025 een lening te ontvangen.

Ten aanzien van de systeemlijn is gewerkt aan het opstellen en presenteren van de Transitieagenda Impactondernemingen. Deze agenda behandelt de cruciale knelpunten waarmee impactondernemingen worden geconfronteerd en die aangepakt dienen te worden voor een duurzame systeemverandering.

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2022.

Bekijk hier het Jaarverslag 2021.

Bekijk hier het Jaarverslag 2020.

Bekijk hier het Jaarverslag 2019.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen (pdf)

Bestuur en raad van toezicht

De organisatie FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder (Ann Kusters), met als toezichthouder een raad van toezicht:

  • Peter Ploegsma, voorzitter + lid remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2024
   herbenoembaar
  • Jurriaan Penders, vicevoorzitter + voorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2027
   laatste termijn
  • Mariëtte Keijser – einddatum 26 juni 2025
   laatste termijn
  • Huck Chuah, lid auditcommissie – einddatum 28 juni 2025
   herbenoembaar
  • Iris van de Looij, lid auditcommissie – einddatum 2 oktober 2027
   herbenoembaar

Geschiedenis

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Bij het in 1848 opgerichte Nutsziekenfonds kreeg een gezin voor een klein bedrag per week recht op doktershulp, medicijnen en een uitkering bij ziekte of overlijden. Dit was dus een voorloper van de zorgverzekeringen van nu.

FNO is ontstaan in 1999 na een fusie van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer. De statutaire naam van het fonds is daarom nog altijd: Stichting Fonds NutsOhra. We zijn een geheel onafhankelijk vermogensfonds met de ‘collectepotjes’ van de voorlopers van deze organisaties als basis van ons vermogen.

Beleggingsbeleid

Om ons doel te bereiken financieren we onze programma’s. Ook maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2023). We streven ernaar ons vermogen in stand te houden, zodat programma’s ook op lange termijn gefinancierd kunnen worden. We beleggen ons vermogen volgens deze gedachte en financieren onze bestedingen uit het rendement.

We zijn een fonds met een maatschappelijke missie. Het is daarom belangrijk dat ons vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor ons MVB-beleid zijn gebaseerd op de doelstelling van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt gezien.

Ons vertrekpunt zijn de principes van United Nations Global Compact. FNO ondersteunt en past deze principes zoveel mogelijk toe in het beleggingsbeleid. Daarnaast kiezen we voor passief beleggen tegen lage kosten.

Meer weten? Mail Ann Kusters, directeur/bestuurder.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Ook onderschrijven we de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN: Code Goed Bestuur. We streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van het publieksjaarverslag sinds 2007 is daar een voorbeeld van.