Over FNO

Hoe wij werken

Wij werken met vier programma’s. Een FNO-programma richt zich op een maatschappelijk vraagstuk dat past bij onze missie. Het is opgebouwd uit samenhangende activiteiten.

Programma's

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020 t/m 2024

Doelgroep: Jongvolwassenen (16-35 jaar) met een psychische kwetsbaarheid

Doel: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

 

Samen Kansrijk en Gezond

Budget: € 40 miljoen

Looptijd: 2021 t/m 2030

Doelgroep: Gezinnen in een kwetsbare situatie

Doel: In Nederland bestaat geen achterstand in gezondheid bij mensen met minder opleiding en minder inkomen.

 

Jongeren INC

Budget: € 9 miljoen

Looptijd: 2020 t/m 2023

Doelgroep: Jongeren (0-25 jaar) met een chronische aandoening

Doelstelling: Alle jongeren met een chronische aandoening kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.

 

Klein Geluk

Budget: € 3 miljoen

Looptijd: 2018 tot medio 2022

Doelgroep: Mensen met een langdurige gezondheidsbeperking

Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Subsidie aanvragen

De programma’s Jongeren INC, Samen Kansrijk en Gezond en GeestKracht openen regelmatig een call. Dit kun je zien op onze homepage of de betreffende programmapagina.

Jaarverslag 2020

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het verslag van 2020 is een infographic:

infographic jaarverslag 2020

Bekijk hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2020 (pdf).

 

Toelichting bij het publieksverslag

Vermogensfonds FNO draagt op vele manieren bij aan de samenleving: als aanjager van initiatieven, als adviseur en als partner. Zo ook in 2020. Ik blik terug op een succesvol jaar, waarin we voor duizenden mensen het verschil hebben gemaakt.

Bestuur

We namen afscheid van twee bestuursleden die vertrokken vanwege het aflopen van hun termijn: drs. Wendela Hingst en drs. Rudolf Bosveld. Ik bedank hen nogmaals voor hun jarenlange inzet voor FNO en de programma’s.

Jongeren INC

Jongeren INC werkt, sinds januari 2020, samen met vele partners en stichting JongPIT, intensief en gedreven aan een inclusieve samenleving. Een maatschappij waarin jongeren met een chronische aandoening kunnen meedoen naar wens en vermogen. Lees in de verhalen van Jongeren INC hoe het leven is als jongere met een chronische aandoening, waar je dan tegenaan loopt en vooral: hoe dit anders kan.

GeestKracht

‘Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.’ Dat is de droom van GeestKracht, het programma dat we in maart 2020 begonnen. We werken hierin aan preventie en maatschappelijke participatie. Het ervaringsdeskundig panel Team GeestKracht is de basis van het programma. Team GeestKracht brengt onder woorden waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen, adviseert over oplossingen en voert een eigen lobby.

Klein Geluk

Met name de activiteiten van Klein Geluk hadden dit jaar te lijden onder de coronacrisis. De doelgroep was extra kwetsbaar, evenementen konden niet doorgaan en projecten liepen vertraging op. Vandaar dat we Klein Geluk een jaar verlengen, tot eind 2022. Bij de laatste call van het programma hebben we subsidie toegekend aan vele mooie plannen voor de aanschaf van materialen en beweegtoestellen.

Gezonde Toekomst Dichterbij

In 2020 is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij afgesloten met prachtige resultaten. We hebben, in nauwe samenwerking met 46 projecten en 350 professionals, 35.700 gezinnen in een kwetsbare situatie kunnen bereiken. Samen hebben we veel geleerd over de aanpak van gezondheidsachterstanden. In 2021 is het tienjarige programma Samen Kansrijk en Gezond gestart, voor en met dezelfde doelgroep. Het programma bouwt voort op de belangrijkste ervaringen en inzichten uit Gezonde Toekomst Dichterbij.

2021

Ik verheug me op een impactvol 2021. Een jaar waarin we weer hard werken aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Voor de mensen in Nederland die dit het meest kunnen gebruiken. Een jaar waarin we vast weer veel mooie resultaten gaan zien!

Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2019.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen (pdf)

Bestuur

De organisatie FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder. Het bestuur bestaat, naast Ann Kusters als uitvoerend bestuurder, uit een niet-uitvoerende voorzitter en vier niet-uitvoerende leden:

  • Peter Ploegsma, voorzitter + lid remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2024
   herbenoembaar
  • Jurriaan Penders, vicevoorzitter + voorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2023
   herbenoembaar
  • Mariëtte Keijser, voorzitter beleidscommissie – einddatum 26 juni 2025
   laatste termijn
  • Jeroen Schreur, voorzitter financiële commissie – einddatum 31 december 2023
   laatste termijn
  • Huck Chuah, lid financiële commissie – einddatum 29 juni 2025
   herbenoembaar

Geschiedenis

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Men zamelde toen geld in om zieke werknemers uit deze collectepotjes te betalen. Dit was een voorloper van het ziekenfonds en de zorgverzekeringen van nu.

FNO is ontstaan in 1999 na de fusie van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer. (De statutaire naam van FNO is daarom nog altijd: Stichting Fonds NutsOhra.) We zijn een geheel onafhankelijk vermogensfonds met de collectepotjes van (de voorlopers van) deze organisaties als basis van ons vermogen.

Meer dan financiële ondersteuning

Als vermogensfonds richt FNO zich niet alleen op het financieren van initiatieven van anderen, maar ondernemen we ook zelf activiteiten. Niet het aanbod vanuit de zorg of andere levensdomeinen, maar de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan daarbij centraal. Vanuit deze vraag brengt FNO partijen bij elkaar en stimuleren we een geïntegreerde aanpak. Zo zorgen we voor kansen.

Heldere focus

FNO is uitgegroeid tot een onafhankelijk vermogensfonds met landelijke bekendheid. Onze belangrijkste uitgangspunten:

 • FNO is er voor en door de doelgroep: mensen in een kwetsbare situatie. FNO richt zich op het vergroten van hun kansen op gezondheid, een betere kwaliteit van leven en toekomstperspectief.
 • Kenmerkend voor FNO zijn: programmatisch werken, professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid.

Beleggingsbeleid

Om onze missie te verwezenlijken financieren we diverse programma’s. Ook maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2018).

FNO streeft ernaar het vermogen in stand te houden, zodat programma’s ook op lange termijn gefinancierd kunnen worden. We beleggen ons vermogen volgens deze filosofie en financieren onze bestedingen uit het rendement.

Maatschappelijk verantwoord

We zijn een vermogensfonds met een maatschappelijke missie. Het is daarom een voorwaarde dat ons vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor het MVB-beleid zijn gebaseerd op de missie van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt ervaren.

Als vertrekpunt hebben we gekozen voor de principes van de United Nations Global Compact. FNO omarmt, ondersteunt en past deze principes zoveel mogelijk toe in het beleggingsbeleid.

Daarnaast kiezen we voor passief beleggen tegen lage kosten.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Ook onderschrijven we de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Code Goed Bestuur).

We streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van het publieksjaarverslag sinds 2007, is daar een voorbeeld van.