Over FNO

Hoe wij werken

Wij werken programmatisch. Een programma bij FNO richt zich op een maatschappelijk vraagstuk dat past bij onze organisatiemissie en is opgebouwd uit meerdere, met elkaar samenhangende projecten en andere activiteiten.

Programma's

Onze programma’s verschillen van elkaar wat betreft doelgroep, doel en aanpak en daarom ook in looptijd en budget:

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020-2025

Doelgroep: Jongvolwassenen (16 – 35 jaar) met psychische problemen

Doelstelling: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

 

Gezonde Toekomst Dichterbij

Budget: € 20 miljoen

Looptijd: 2015‐2020

Doelgroep: Kinderen en ouders in gezinnen in achterstandssituaties

Doelstelling: Het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.

 

Jongeren INC

Budget: € 9 miljoen

Looptijd: 2020-2024

Doelgroep: Jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening

Doelstelling: Alle jongeren met een chronische aandoening kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.

 

Klein Geluk

Budget: € 3 miljoen

Looptijd: 2018‐2021

Doelgroep: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Publieksverslag 2019

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het publieksverslag van 2019 is een PDF.

Klik hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2019.

 

Toelichting bij het publieksverslag

FNO draagt op vele manieren bij aan de samenleving: als aanjager van initiatieven, als adviseur en als partner. Zo ook in 2019. Ik blik terug op een succesvol jaar, waarin we voor duizenden mensen het verschil hebben gemaakt.

We namen afscheid van twee bestuursleden die vertrokken vanwege het aflopen van hun termijn: mr. Marg Janssen en prof. dr. Johan Mackenbach. Op deze plek bedank ik hen nogmaals voor hun jarenlange inzet voor FNO en haar programma’s.

Ons programma Meer Veerkracht, Langer Thuis, voor alleenwonende ouderen met een beperking, is afgerond en geëvalueerd. De feestelijke presentatie van de resultaten en succesfactoren van het programma vond plaats tijdens de landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg). De vele geleerde lessen van de afgelopen vijf jaar worden nu verder verspreid en verduurzaamd.

Dit jaar stond tevens in het teken van de positieve eindevaluatie en de feestelijke afronding van ons programma Zorg én Perspectief, voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel ZéP blijft zeer actief en is niet meer weg te denken uit het politieke landschap. Met de kennis en vaardigheden van Zorg én Perspectief zijn de nieuwe programma’s Jongeren INC en GeestKracht voorbereid.

Doel van Jongeren INC is dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Om Jongeren INC vorm te geven, startte het kwartiermakerteam met een brede veldronde. Het programma werd uiteraard opgezet mét de jongeren zelf. Zij hebben prioriteiten aangegeven, meegedacht en meegeschreven.

Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid hebben een grote stem binnen het nieuwe programma GeestKracht, dat ervoor wil zorgen dat zij krachtig in de maatschappij kunnen meedoen. Vanaf de zomer zijn vele gesprekken gevoerd met hen, professionals, wetenschappers en relevante landelijke organisaties, om tot een belangrijk en breed gedragen programma te komen.

Ik verheug me op een impactvol 2020, waarin we weer hard werken aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief, voor de mensen in Nederland die dit het meest kunnen gebruiken. Een jaar waarin we vast weer veel mooie resultaten gaan zien!

Hartelijke groet,

Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Bestuur

De organisatie van FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder. Het bestuur bestaat, naast Ann Kusters als uitvoerend bestuurder, uit een niet-uitvoerende voorzitter en vijf niet-uitvoerende leden:

  • Trienke Stellema, voorzitter + vicevoorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2022
   laatste termijn
  • Rudolf Bosveld, voorzitter financiële commissie – einddatum 31 december 2020
   laatste termijn
  • Wendela Hingst, voorzitter beleidscommissie – einddatum 31 december 2020
   laatste termijn
  • Mariëtte Keijser, lid beleidscommissie – einddatum 26 juni 2021
   herbenoembaar
  • Jeroen Schreur, lid financiële commissie – einddatum 31 december 2023
   laatste termijn
  • Jurriaan Penders, lid beleidscommissie – einddatum 31 december 2023
   herbenoembaar

Historie

Het onafhankelijke fonds FNO is ontstaan in 1999, na de fusie van Delta Lloyd met NUTS OHRA Beheer. De statutaire naam van FNO is daarom nog steeds: Stichting Fonds NutsOhra.

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Er werd toen gecollecteerd om zieke werknemers uit collectepotjes te kunnen betalen; een voorloper van het ziekenfonds en de huidige particuliere verzekeringen. Deze collectepotjes van voorlopers van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer zijn samengevoegd en dit vermogen vormt de basis van het huidige vermogen van FNO; een geheel onafhankelijk fonds dat nog steeds als doel heeft om innovaties te stimuleren die bijdragen aan gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare situatie.

Meer dan alleen financiële ondersteuning

Steeds meer mensen weten FNO te vinden en waarderen onze keuzes. Dit geeft vertrouwen in de koers die FNO vaart. Want FNO richt zich niet alleen op het financieren van initiatieven waarvoor een aanvraag is ingediend, maar initieert ook zelf activiteiten. Niet het aanbod vanuit de zorg of andere levensdomeinen, maar de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan centraal. Vanuit deze vragen brengt FNO partijen bij elkaar en stimuleren we een geïntegreerde aanpak. Zo heeft FNO altijd het verschil kunnen maken.

Stevige rode draad

FNO heeft flinke stappen gezet de afgelopen jaren. Zo zijn we sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een onafhankelijk fonds met landelijke bekendheid. De heldere focus vormt daarbij een stevige rode draad. We houden consequent vast aan een aantal uitgangspunten:

 • FNO is er door en voor de doelgroep: mensen in een kwetsbare situatie. FNO richt zich op het vergroten van kansen op gezondheid, een betere kwaliteit van leven en een verbetering van het toekomstperspectief van deze doelgroep.
 • Programmatisch werken, professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid zijn kenmerkend voor FNO.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Ook onderschrijft het Fonds de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Code Goed Bestuur). Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Wij streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van onder meer het publieksjaarverslag sinds 2007 is daar een blijk van.

Beleggingsbeleid

FNO is een vermogensfonds dat ernaar streeft het vermogen in stand te houden zodat ook op lange termijn programma’s gefinancierd kunnen worden. Belangrijkste uitgangspunt is dat we de aandacht richten op de missie en de bestedingen van FNO. Om de missie te verwezenlijken financieren we diverse programma’s. Bovendien maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2018).

FNO belegt het vermogen zodanig dat het vermogen gemiddeld op lange termijn in stand blijft én de bestedingen uit rendement gefinancierd kunnen worden.

We zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. Het is daarom een voorwaarde dat het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor het MVB-beleid zijn gebaseerd op de missie van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt ervaren. Als vertrekpunt hebben we gekozen voor de principes van de United Nations Global Compact. FNO omarmt, ondersteunt en past deze principes zo veel mogelijk toe in het beleggingsbeleid.

Daarnaast hebben we bewust gekozen voor passief beleggen tegen lage kosten.