Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden FNO

Vanaf 1 januari 2020 hanteert FNO deze Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveranciers.

Algemene Inkoopvoorwaarden van FNO Zorg voor Kansen

Versie 31 december 2019

 

1 Definities

Stichting Fonds NutsOhra, FNO Zorg voor Kansen, FNO:
‘Stichting Fonds NutsOhra’, ook wel optredend als ‘FNO Zorg voor Kansen’, met als handelsnaam ‘FNO’ en als dusdanig hierna steeds vermeld, gevestigd te Amsterdam (KvK: 40124985).
Wederpartij:
De verkoper, leverancier, aannemer of opdrachtnemer waarmee FNO een overeenkomst sluit of mogelijk voornemens is een overeenkomst te sluiten.
Inkoopvoorwaarden:
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen FNO en Wederpartij waarop deze Inkoopvoorwaarden ingevolge artikel 2.1 van toepassing zijn.

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, daaronder inbegrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, waarbij FNO optreedt als aanvragende en/of kopende partij voor de levering van goederen, of als aanvrager en/of opdrachtgever/afnemer voor het leveren van diensten, al dan niet in combinatie met de levering van goederen.
2.2 Afwijking van de Inkoopvoorwaarden ten nadele van FNO is alleen mogelijk indien en voor zover FNO de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Algemene voorwaarden van de Wederpartij, in welke vorm en onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk ter zijde gesteld.

 

3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Indien op een aanvraag van FNO een aanbieding van de Wederpartij volgt, is deze aanbieding onherroepelijk.
3.2 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten minste 30 dagen na ontvangst door FNO, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 FNO is niet gehouden de kosten die verband houden met het doen van een aanbieding te vergoeden.
3.4 Indien FNO een schriftelijke, namens hem ondertekende opdracht tot het leveren van goederen en/of het leveren van diensten verstrekt die in overeenstemming is met de aanbieding van Wederpartij, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Wederpartij de opdracht van FNO ontvangt.
3.5 In gevallen anders dan geregeld in de artikelen 3.1 – 3.4 komt uitsluitend een overeenkomst tot stand indien FNO een aanbieding heeft aanvaard door middel van een schriftelijke, namens hem ondertekende opdracht.
3.6 FNO heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat geval komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop FNO schriftelijke bevestiging van de opdracht tot het leveren van goederen en/of het leveren van diensten overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding ontvangt.
3.7 Indien FNO geen schriftelijke opdracht of bevestiging als bedoeld in artikelen 3.4 – 3.6 heeft verstrekt, is hij tot geen enkele vergoeding gehouden en kunnen uit de gedragingen of uitingen van FNO ten laste van hem geen pre-contractuele verplichtingen ontstaan. De Wederpartij die zonder schriftelijke opdracht of bevestiging als bedoeld in artikelen 3.4 – 3.6 met de werkzaamheden en/of diensten een aanvang maakt, doet zulks voor eigen rekening en risico. FNO is gerechtigd te vorderen dat zijn aldus bewerkte goederen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
3.8 FNO heeft het recht met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid wijzigingen in de aard en omvang van de overeenkomst, waaronder de te leveren goederen, te verlangen. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat de Wederpartij de overeenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest.
3.9 Correspondentie per e-mail wordt gelijkgesteld aan uitwisseling van schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 3 – 3.7, met uitzondering van artikelen 3.4 en 3.5. De in die artikelen bedoelde opdracht kan wel als bijlage bij een e-mail worden verzonden.

 

4 Prijzen, tarieven facturen en betaling

4.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast en luiden in euro’s, exclusief BTW. Voor rekening van de Wederpartij zijn de belastingen en heffingen die ter zake van de levering verschuldigd zijn.
4.2 De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking.
4.3 De overeengekomen prijzen en tarieven omvatten alle in het kader van de overeenkomst door of namens de Wederpartij en derden uit te voeren werkzaamheden, inclusief alle bijkomende kosten zoals die van keuringen, vergunningen, gereedschappen en apparatuur. Reiskosten, verblijfskosten en reisuren worden uitsluitend door FNO vergoed indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.
4.4 Het indienen van de factuur geschiedt (maandelijks) achteraf binnen dertig (30) dagen, onder overlegging van bescheiden waarin de kosten worden gespecificeerd.
4.5 Betaling zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur. Door overschrijding van deze termijn is FNO niet meteen in verzuim.
4.6 Betaling door FNO houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
4.7 FNO is te allen tijde bevoegd vorderingen van de Wederpartij op FNO te verrekenen met vorderingen die FNO uit welke hoofde ook heeft op de Wederpartij.

 

5 Verrekening en opschorting

5.1 FNO is in afwijking van het bepaalde in artikel 6:127 BW door middel van een daartoe strekkende verklaring bevoegd tot verrekening van zijn schuld jegens de Wederpartij met al hetgeen hij te vorderen heeft en te vorderen zal hebben van de Wederpartij.
5.2 Onder de Wederpartij in de zin van artikel 5.1 worden tevens begrepen alle rechtspersonen binnen de groep in de zin van artikel 2:24b BW waarmee de Wederpartij is verbonden.
5.3 Verrekening door de Wederpartij is uitgesloten.
5.4 In afwijking van het in de artikelen 6:52 en 6:80 BW bepaalde is FNO bevoegd de nakoming van op hem rustende verbintenissen op te schorten totdat voldoening van zijn vordering op de Wederpartij plaatsvindt, waarbij niet vereist is dat die vordering van FNO op het moment van opschorting opeisbaar is en tevens niet vereist is dat tussen die schuld en die vordering enige samenhang bestaat.

 

6 Levering, eigendom en risico

6.1 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘Incoterms’, editie 2010, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel in Parijs.
6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering van zaken ‘Delivered Duty Paid’ (‘DDP’), afgeleverd op de overeengekomen afleverlocatie, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn. Indien levering na het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen termijn uitblijft, is de Wederpartij in verzuim.
6.3 De eigendom en het risico van goederen gaan over van de Wederpartij op FNO op het moment dat de goederen feitelijk zijn geleverd in overeenstemming met de overeenkomst.

 

7 Klachten

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door de Wederpartij binnen veertien (14) dagen na de melding van FNO te zijn behandeld.
7.2 Indien een klacht gegrond is, heeft FNO de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte bedragen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door FNO reeds betaalde bedrag.
7.3 FNO heeft in het geval van zichtbare gebreken ten aanzien van het resultaat van de door de Wederpartij verrichte diensten, gedurende veertig (40) dagen het recht om bij de Wederpartij een beroep hierop te doen. In dat geval is de Wederpartij verplicht om op zo kort mogelijke termijn en om niet, de gemelde gebreken te herstellen.
7.4 Dit artikel laat het recht van FNO om de overeenkomst te ontbinden, als genoemd in artikel 14 onverlet.

 

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door FNO in verband met de uitvoering van de overeenkomst verstrekte, alsmede op alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst ontstane en vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, verpakkingen, reclamemateriaal en andere gegevens, alsmede die welke zijn ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, behoren in eigendom toe aan FNO.
8.2 De in artikel 8.1 bedoelde goederen mogen zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van FNO niet worden gewijzigd, bewerkt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of op andere wijze worden gebruikt.
8.3 De Wederpartij zal op eerste verzoek van FNO alle in artikel 8.1 bedoelde goederen aan FNO retourneren.
8.4 De Wederpartij zal op eerste verzoek van FNO het gebruik van aan FNO toebehorende intellectuele eigendomsrechten, waaronder het gebruik van zijn naam of de naam van aan hem gelieerde fondsen, onmiddellijk staken en gestaakt houden. FNO is niet aansprakelijk voor eventueel als gevolg daarvan door de Wederpartij te lijden schade.
8.5 Door gebruik van aan FNO toebehorende intellectuele eigendomsrechten zonder zijn uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming, verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag voor iedere dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt FNO in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade.

 

9 Gebruik van persoonsgegevens

9.1 De Wederpartij zal door FNO verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, deze niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van FNO aan derden verstrekken en voorts alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven.
9.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor en vrijwaart FNO voor alle schade veroorzaakt door de Wederpartij voortvloeiende uit het niet nakomen van artikel 9.1 alsmede verband houdende met overtreding door de Wederpartij van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en alle overige geldende (Europese) privacyregelgeving.
9.3 Door overtreding van het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag voor iedere dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt FNO in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade.
9.4 FNO zal zo nodig separaat een verwerkersovereenkomst met de Wederpartij sluiten die alsdan in de plaats zal treden van artikel 9.

 

10 Overdracht van verplichtingen

10.1 De Wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNO.
10.2 De Wederpartij zal de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNO.
10.3 FNO heeft het recht aan de toestemming redelijke voorwaarden te verbinden.
10.4 Toestemming van FNO zoals hiervoor bedoeld, ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 

11 Aansprakelijkheid

11.1 FNO is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van aan hem toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.
11.2 De Wederpartij vrijwaart FNO voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst.
11.3 De Wederpartij staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten en garandeert dat deze de overeengekomen eigenschappen bezitten en, indien aanwezig, in overeenstemming met de overeengekomen specificaties zijn.
11.4 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door FNO directe en indirecte schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van de verplichtingen krachtens de overeenkomst.

 

12 Geheimhouding en publiciteit

12.1 Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of overeenkomst aan eerst genoemde partij bekend zijn geworden, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking of openbaarmaking aan de bevoegde rechter.
12.2 FNO heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van tussen FNO en de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
12.3 In aanmerking nemende dat negatieve publiciteit FNO en de door hem behartigde belangen grote schade kan toebrengen, dient de Wederpartij voorafgaand aan het doen van uitlatingen, van welke aard of strekking dan ook, omtrent de relatie tussen partijen en/of de tussen hen gesloten overeenkomst, daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te verkrijgen van FNO.
12.4 De Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen die schade of andere negatieve gevolgen voor FNO kunnen veroorzaken.
12.5 Door overtreding van het bepaalde in de artikelen 12.1, 12.3 en 12.4 verbeurt de Wederpartij per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag voor iedere dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt FNO in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade.

 

13 Overname personeel

13.1 De Wederpartij zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden nadat de overeenkomst is beëindigd geen medewerkers van FNO in dienst nemen, dan wel hen op enigerlei wijze bij haar activiteiten betrekken. Door overtreding van deze bepaling verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding. Daarnaast behoudt FNO in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade.

 

14 Beëindiging van de overeenkomst

14.1 In de navolgende gevallen heeft FNO het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – door middel van een schriftelijke mededeling op te zeggen, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding:
14.1.a Indien één of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst (inclusief de Inkoopvoorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd door de Wederpartij;
14.1.b Indien de Wederpartij een akkoord aan haar crediteuren aanbiedt, haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
14.1.c Indien de Wederpartij failliet wordt verklaard;
14.1.d Indien de Wederpartij (onderdelen van) haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
14.1.e Indien de Wederpartij op enigerlei wijze de wettelijke regelgeving met betrekking tot de behandeling van werknemers, de bescherming van het milieu en veiligheid op het werk niet naleeft en er niet naar streeft om de nadelige gevolgen van zijn activiteiten voor de mens en het milieu te verminderen.
14.1.f Indien de Wederpartij niet de tien principes in acht neemt van het UN Global Compact Initiative, die vooral betrekking hebben op de bescherming van de internationale mensenrechten, de afschaffing van gedwongen arbeid en kinderarbeid, de uitbanning van discriminatie bij het inhuren en aannemen van personeel, de verantwoordelijkheid voor het milieu evenals op anti-corruptie (www.unglobalcompact.org).
14.1.g Indien de Wederpartij op enigerlei wijze werkt met of voor ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, verkoop of onderhoud van vuurwapens en controversiële wapens, bij de ontwikkeling, productie of verkoop van tabak of tabaksproducten, bij de ontwikkeling, productie of verkoop van porno en/of bij het direct of indirect aanbieden van gokfaciliteiten.
14.1.h Kunnen beide partijen een beroep doen op de wettelijke geregelde bevoegdheid tot ontbinding.
14.2 In de gevallen, genoemd in artikel 14.1, worden alle op de Wederpartij rustende verplichtingen jegens FNO terstond opeisbaar.
14.3 De Wederpartij aanvaardt dat FNO duurovereenkomsten te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden kan opzeggen, zonder dat als gevolg daarvan ten laste van FNO een verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.

 

15 Nawerking

15.1 De bepalingen van de Inkoopvoorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

16 Conversie

16.1 Indien één van de bepalingen in de Inkoopvoorwaarden nietig of vernietigd is, dan komt aan die nietige of vernietigde bepaling de toelaatbare werking toe die aan de strekking daarvan zo veel mogelijk beantwoordt.

 

17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de Inkoopvoorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam zal met uitsluiting van alle andere organen van de rechtelijke macht van geschillen waarvoor partijen in goed onderling overleg niet een bevredigende oplossing vinden, kennisnemen.

 

Download deze Algemene Inkoopvoorwaarden als PDF