Algemene leenvoorwaarden

Algemene Leenvoorwaarden FNO

FNO hanteert voor het programma Impact door Groei Algemene leenvoorwaarden die gelden voor iedereen die bij FNO een lening aanvraagt of ontvangt.

 

Inleiding

In dit document zijn de algemene voorwaarden van FNO verwoord ten behoeve van lening verstrekking binnen het programma ‘Impact door Groei’. Door het verstrekken van leningen binnen het programma Impact door Groei, draagt FNO vanuit haar (ANBI-)doelstellingen bij aan het maken van meer impact en het bewerkstelligen van systeemverandering.

De leenvoorwaarden zijn toepasselijk tijdens de leen-/afbetalingsfase. De voorwaarden zijn ook gedeeltelijk van toepassing op het aanvraagproces voor de lening. Eventuele (algemene) voorwaarden van de onderneming van aanvrager zijn niet van toepassing.

 

1. Aanvrager en correspondentie

1.1 Bij het aanvragen van een lening wordt een (hoofd)contactpersoon opgegeven, wanneer de aanvrager en contactpersoon niet dezelfde persoon zijn.

1.2 De contactpersoon is het aanspreekpunt tijdens het aanvraagproces.

1.3 De aanvrager van de lening moet gerechtigd zijn de onderneming te vertegenwoordigen en een lening aan te vragen, of formeel gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen.

1.4 Wanneer de contactpersoon tijdens de loopduur/het aanvragen van de lening wijzigt, zal dit aan FNO gemeld worden.

 

2. Vereisten en voorwaarden

2.1 Een lening in het kader van ‘Impact door Groei’ komt definitief tot stand als:

 • een leenaanvraag is ingediend;
 • de onderneming van aanvrager het maken van maatschappelijke impact centraal stelt en een visie/missie heeft welke past bij FNO;
 • alle benodigde en opgevraagde informatie en documenten zijn aangeleverd;
 • het zorgvuldigheidsonderzoek niet tot een afwijzing heeft geleid;
 • de programmacommissie een advies heeft gegeven;
 • de directeur/bestuurder op de leenaanvraag heeft besloten en deze heeft ondertekend;
 • een leenovereenkomst door aanvrager is ondertekend.

2.2 Het doel van de lening en de besteding van het leenbedrag dienen actief aan te sluiten en bij te dragen aan de algemene doelstelling en (een van) de doelgroepen van FNO.

 

3. Aanvraag lening

3.1 Via de website van FNO kan een zelfscan worden ingevuld. Door middel van deze scan kan een vrijblijvende indicatie verkregen worden of een lening binnen Impact door Groei zou kunnen passen.

3.2 Een lening kan worden aangevraagd via een (online) formulier. Dit dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.3 Bij de aanvraag moeten de benodigde documenten worden toegevoegd. Een overzicht van de benodigde documenten is opgenomen in het (online) formulier.

3.4 Na het indienen van de aanvraag zal eerst een formele beoordeling plaatsvinden.

3.5 Naar aanleiding van de aanvraag zal bekeken worden of de aanvraag geschikt is voor voortzetting van de aanvraag en de start van het zorgvuldigheidsonderzoek.

 

4. Voorlopige beoordeling en zorgvuldigheidsonderzoek

4.1 Tijdens het zorgvuldigheidsonderzoek dienen mogelijk aanvullende documenten en informatie verstrekt te worden. Aanvrager zal daarover worden geïnformeerd.

4.2 Wanneer aanvrager de benodigde documenten niet verstrekt, of onvoldoende medewerking verleent aan het zorgvuldigheidsonderzoek, zal de aanvraag worden afgewezen.

4.3 Het zorgvuldigheidsonderzoek beslaat verschillende onderwerpen (o.a. doelgroep, impact, juridisch en financieel).

4.4 Op het zorgvuldigheidsonderzoek zal een positieve of negatieve beoordeling volgen. Bij een positieve beoordeling wordt de aanvraag verder in behandeling genomen.

 

5. Lening en voorwaarden

5.1 De lening in het kader van ‘Impact door Groei’ wordt verstrekt om meer maatschappelijke impact te bereiken voor de doelgroepen van FNO en gaat uit van een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen. Het is dan ook belangrijk dat de aanvrager FNO op de hoogte houdt van alle (eventuele) ontwikkelingen binnen de onderneming die van invloed kunnen zijn op de (uitvoering van de) leenovereenkomst en de afgesproken doelstellingen.

5.2 De lening heeft een looptijd zoals in de leenovereenkomst is overeengekomen.

5.3 Het rentepercentage, de aflossingstermijnen en eventuele overige verdere (impact)voorwaarden worden opgenomen in de leen- en/of samenwerkingsovereenkomst.

5.4 Aanvrager dient elk jaar binnen zes maanden na het einde van elk boekjaar zijn jaarrekening en jaarverslag, dan wel de balans en een winst- en verliesrekening (met toelichting) toe te zenden.

5.5 FNO is gerechtigd onderzoek te verrichten naar de uitgaven uit de door hem beschikbaar gestelde financiële bijdrage(n) dan wel een accountant te vragen dit onderzoek voor hem uit te voeren. Aanvrager werkt aan dergelijk onderzoek volledig mee.

5.6 Overeengekomen/genoemde bedragen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast en luiden in euro’s, exclusief btw. Voor rekening van de aanvrager zijn eventuele belastingen en heffingen die ter zake van de leenovereenkomst verschuldigd zouden kunnen zijn.

5.7 Wanneer aanvrager verwacht niet aan de terugbetalingsvoorwaarden te kunnen voldoen dient FNO onmiddellijk op de hoogte gesteld, zodat er samen naar een mogelijke (tijdelijke) oplossing gezocht kan worden.

 

6. Rapportage en medewerking

6.1 Aan FNO wordt gerapporteerd over de voortgang en besteding van de lening. Daarbij dient ingegaan te worden op de gemaakte afspraken over o.a. de doelgroep, de te maken impact enz. Ten minste dient de aanvrager:

 • een deugdelijke en controleerbare financiële en administratie te voeren, waarmee controle van gemaakte afspraken en bedrijfsvoering achteraf mogelijk is;
 • halfjaarlijks op tijd te rapporteren over de voortgang van het leentraject;
 • jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar een jaarrekening (met benodigde bijlagen) te overleggen met een ondertekende confirmatiebrief;
 • mee te werken aan redelijke verzoeken van FNO in het kader van de leen- en samenwerkingsovereenkomst en het programma Impact door Groei.

6.2 Eventuele verdere inhoudelijke (rapportage)afspraken worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

 

7. Persoonsgegevens

7.1 Als er in het aanvraag- en leenproces sprake is van verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van FNO van toepassing.

7.2 Aanvrager dient zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving rondom het onderwerp privacy en persoonsgegevens.

 

8. Publiciteit, voorlichting en communicatie

8.1 FNO kan uit de samenwerking voortkomende resultaten gebruiken voor publicitaire en voorlichtingsactiviteiten en mag in publicaties en interviews e.d. bekendheid geven aan het bestaan van de tussen FNO en aanvrager gesloten overeenkomsten.

8.2 Als FNO en/of de lening ter sprake komt in interne of externe publiciteit dient FNO hierover van tevoren geïnformeerd te worden. Als het gaat om teksten/opnames in landelijke/online media dient FNO de inhoud vooraf toegestuurd te krijgen, zodat er indien nodig nog overleg kan plaatsvinden.

8.3 Aanvrager zal zich onthouden van gedragingen die schade of andere negatieve gevolgen voor FNO kunnen veroorzaken.

 

9. Overige bepalingen

9.1 Geheimhouding: Partijen zullen vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de overeenkomst bekend zijn geworden, geheimhouden. Uitgezonderd wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking of openbaarmaking aan de bevoegde rechter.

9.2 Fiscale gevolgen: Alle eventuele fiscale gevolgen ter zake van uitkeringen van leningen zijn voor de rekening van de aanvrager/geldlener.

9.3 Nawerking: De bepalingen van de leenvoorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen partijen blijven binden.

 

10. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten op basis van deze voorwaarden en/of de leenovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen o.g.v. deze voorwaarden en/of de leenovereenkomst.

 

Vastgesteld Amsterdam, 30 maart 2023 Drs. A.H.A. Kusters MBA, directeur/bestuurder

 

Download deze Algemene Leenvoorwaarden als PDF