Materialen, dagbesteding en evenementen

Voor de vijfde keer in het programma kun je subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen.

 • Van 2 september 2024 tot 11 oktober 2024, 14.00 uur
 • Per project kun je maximaal 20.000 euro aanvragen, voor maximaal 80 procent van de projectkosten.

Welke activiteiten passen bij deze oproep?

Eigen regie en participatie

Voor de tweede keer in het programma kun je subsidie aanvragen voor projecten die eigen regie en participatie bevorderen.

 • Vanaf begin 2025
 • Per project kun je maximaal 120.000 euro aanvragen, voor maximaal 70 procent van de projectkosten.

Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor projecten die een structurele verbetering aanjagen van de kwaliteit van leven, door het versterken van eigen regie of participatie, met aandacht voor borging.

Eigen regie betekent dat iemand zelf beslissingen kan nemen – al dan niet met hulp van anderen. Het is de mogelijkheid om zelf vorm en inhoud te geven aan je leven en je persoonlijke ontwikkeling. Met participatie bedoelen we allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid: sociale contacten met vrienden en buurtgenoten en via (sport)verenigingen en (vrijwilligers)werk.

We zijn op zoek naar aanvragen die zijn geschreven door of met de doelgroep. En waarbij de doelgroep in alle fases van het project betrokken is op basis van gelijkwaardige samenwerking en (mede-)eigenaarschap.

Welke activiteiten passen bij deze oproep?

 • Versterken van sociale netwerken
  Denk bijvoorbeeld aan structurele ontmoetingen tussen mensen met verschillende beperkingen of aandoeningen en mensen zonder beperkingen, op basis van gelijkwaardigheid en waarbij iedereen elkaar nodig heeft. Onder meer bij invulling van vrije tijd, sport, hobby’s en woonvormen.
 • Vergroten van competenties
  Projecten die bijdragen aan empowerment van de doelgroep. Bijvoorbeeld het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen, het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, het verkennen van nieuwe mogelijkheden en interessegebieden en talentontwikkeling ‘op maat’.
 • Passend werk of dagbesteding
  Denk hierbij aan verschillende soorten werk, betaald of onbetaald: een reguliere functie, beschut werk en dagbesteding naar keuze.
 • Technologie die bijdraagt aan eigen regie
  Denk niet zozeer aan de ontwikkeling van nieuwe technologie, maar aan de implementatie en/of combinatie van bestaande technologie.
 • Verbeteren van de (langdurige) zorg
  Bijvoorbeeld het oplossen van knelpunten bij het toekennen van voorzieningen of het ombuigen van het nu vaak negatieve uitgangspunt van vragenlijsten naar een positieve ervaring. We zijn niet op zoek naar verbetering van zorg- of hulpverleningstrajecten of richtlijnontwikkeling.
 • Aangepast vervoer
  Denk hierbij niet aan de aanschaf van aangepaste busjes of fietsen, maar wel aan projecten die helpen de beschikbaarheid van aangepast vervoer in Nederland te verbeteren. Of projecten die mensen in staat stellen van aangepast vervoer gebruik te maken.
 • Beeldvorming
  Denk bijvoorbeeld aan rolmodellen of het vergroten van de representatie van mensen met een langdurige beperking of aandoening in de media, studie of werk.
 • Bekijk deze pagina voor voorbeelden en inspiratie