Inclusief onderwijs in Nederland

Wat is inclusief onderwijs?

Dit is onderwijs waarin alle kinderen welkom zijn en niemand wordt buitengesloten vanwege zijn achtergrond of beperking. Een toegankelijke school die elk kind onderwijs op maat biedt, met de ondersteuning en zorg die nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Dit onderwijs omvat alle onderwijsniveaus, van primair en voortgezet onderwijs tot aan het mbo, de hogescholen en de universiteiten.

Oproep: Taskforce

FNO Jongerenpanel ZeP en Defence for Children roepen de minister van Onderwijs op inclusief onderwijs in Nederland te realiseren. We vragen haar hiervoor een taskforce in te stellen in nauwe samenwerking met haar collega-bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met als taak het zo snel mogelijk opstellen van een realistisch implementatieplan voor de transformatie naar een inclusief onderwijssysteem.

Tien stappen

In het magazine ‘Inclusief onderwijs in Nederland’ worden tien concrete stappen in de goede richting voorgesteld. Deze stappen zijn in lijn met de adviezen die zijn verzameld tijdens het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ op 1 juli 2019.

Waarom is het tijd voor actie?

In artikel 24 van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap staat het recht van ieder kind op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De regering is aan zet om van passend onderwijs inclusief onderwijs te maken.

Drie jaar na ratificatie van het verdrag is er nog geen beweging op gang gekomen, zo blijkt uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’. Sterker nog, de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en het aantal thuiszitters binnen het systeem van passend onderwijs staan er haaks op.

Een grote groep kinderen en jongeren met gedragsproblemen, een psychische aandoening of een verstandelijke beperking wordt uitgesloten van regulier onderwijs of onderwijs in het geheel. Ook leerlingen en studenten met een lichamelijke beperking of chronische aandoening ontvangen vaak niet de ondersteuning en het maatwerk dat zij nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan onderwijs.

Activiteiten op het gebied van inclusief onderwijs