'Inclusief onderwijs'

Spoorzoeken, stappen zetten en resultaten boeken

Omschrijving

Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) voert in samenwerking met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs een startonderzoek uit naar inclusief onderwijs in Nederland. Het onderzoek richt zich op de aard en omvang van inclusief onderwijs in Nederland en betrekt daarbij scholen in het primair en voortgezet onderwijs die inclusief onderwijs al praktiseren of voorbereiden.

Het onderzoek biedt ook een fundament om de ontwikkeling en resultaten in de tijd te volgen en ondersteuningsbehoeften van scholen en andere zaken op het spoor te komen die aandacht behoeven tijdens de uitvoering van het ondersteuningsprogramma, op inhoudelijk, organisatorisch, procesmatig, beleidsmatig en bestuurlijk niveau.

Daarnaast wordt beschrijvend onderzoek uitgevoerd bij samenwerkingsverbanden en scholen naar de startsituatie van inclusief onderwijs in een aantal geselecteerde regio’s. Van iedere regio wordt een actueel portret gemaakt.

Doel

Doel van de beschrijvingen is het verzamelen van aansprekende praktijkinitiatieven, werkzame factoren en randvoorwaarden die inclusief onderwijs ondersteunen en nodig zijn om deze ontwikkeling te verbreden naar andere scholen, en factoren en lokale/regionale beleidsvoering die inclusief onderwijs kunnen tegenwerken of juist stimuleren.

Resultaten basisonderwijs

Het onderzoek naar scholen in het basisonderwijs die werken aan inclusief onderwijs is afgerond. Dit onderzoek geeft een unieke inzage in de status van inclusief onderwijs, de werkpunten en de ondersteuningsbehoeften die basisscholen die werken aan inclusief onderwijs aangeven.

Dankzij het onderzoek en de bijbehorende praktijkverkenningen hebben we zicht op:

  • de deelonderwerpen waaraan basisscholen, samenwerkingsverbanden en regio’s nu en in de nabije toekomst werken;
  • hun startposities en randvoorwaarden;
  • de knelpunten die zij tegenkomen;
  • en de ondersteuningsvragen die ze hebben.

De bevindingen van het onderzoek zijn op 26 mei 2021 gepresenteerd. Het onderzoeksrapport werd in ontvangst genomen door demissionair minister Arie Slob, Tweede Kamer-lid voor D66 Paul van Meenen en Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) namens de VNG.

Hoe verder?

Het onderzoek en de regiobeschrijvingen vormen dé basis om de komende jaren aan de slag te gaan met basisscholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en de leerlingen zelf.

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs is opgezet om basis- én middelbare scholen nu en in de toekomst te ondersteunen bij het realiseren van inclusief onderwijs. Jongeren INC steunt de komende jaren het Platform, JongPIT en samenwerkingspartner Defence for Children om samenwerkingsverbanden, scholen, ouders en leerlingen te helpen bij het realiseren van inclusief onderwijs. We willen samen een platform creëren dat deze ondersteuning ook na de programmaperiode kan blijven bieden.

De volgende activiteiten worden de komende tijd uitgevoerd door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs:

  1. Samenwerken aan inclusief onderwijs in de regio: het platform zet de samenwerking voort met 6 regio’s/ samenwerkingsverbanden die actief werken aan inclusief onderwijs en breidt het aantal uit tot 8. Deze regio’s omvatten samen circa 650 scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Zij zijn met vernieuwende aanpakken bezig die inspiratie en nieuwe kennis kunnen opleveren voor andere regio’s/samenwerkingsverbanden, scholen en hun partners.
  2. Ondersteuning van scholen: Mede op basis van de onderzoeksresultaten en de ondersteuningsbehoefte van scholen worden actief tools en instrumenten aangeboden om scholen, besturen en samenwerkingsverbanden praktisch te (blijven) ondersteunen.
  3. Leernetwerken en de beweging: In het ondersteuningsprogramma verbindt het platform de regio’s/ samenwerkingsverbanden met elkaar, zodat leerervaringen kunnen worden gedeeld en vraagstukken besproken. Ook worden besturen en hun scholen bereikt via de onderwijs(profiel)organisaties en hun netwerken. De onderzoeksactiviteiten en de bevindingen uit de regio-aanpak en netwerken van onderwijs(profiel)organisaties leveren input voor bredere praktijkontwikkeling en beleidsbeïnvloeding.
  4. Jaarlijks aandacht voor inclusief onderwijs: Er zijn gedurende het jaar meerdere momenten waarop het platform actief aandacht vraagt voor het belang van inclusief onderwijs. Onder andere tijdens de landelijke conferentie van het platform en tijdens de Week van Inclusief Onderwijs die voor de tweede keer plaatsvindt (27 september t/m 1 oktober 2021).
  5. Stem van jongeren: JongPIT: De stem van Jongeren zélf staat centraal. Het platform werkt nauw samen met Stichting JongPIT. Door jongeren perspectief te bieden, door onbegrip in de samenleving weg te nemen en met professionals continu in gesprek te gaan over kansen en obstakels, draagt JongPIT bij aan volwaardige participatie van jongeren met een chronische aandoening.

Looptijd

1 mei 2020 - 31 december 2023

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

Projectleider

Prof. Dolf van Veen

Telefoonnummer

06 - 33 34 89 26

Volg ons

Facebook

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO