Vitale woongemeenschappen Header

Vitale woongemeenschappen

Resultaten

Het project van Platform31 is inmiddels succesvol afgerond. Hieronder vindt u de handreiking van Studio Bruis over Samen buurten en het onderzoeksrapport over het experiment Vitale woongemeenschappen.

Handreiking Studio BRUIS – Samen buurten
Onderzoeksrapport experiment Vitale woongemeenschappen

Over dit project

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak. Met het Experiment Vitale woongemeenschappen onderzoeken Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) samen met bewoners en corporatieprofessionals van tien wooncomplexen hoe zij van hun woongebouw een bruisende sociale gemeenschap kunnen maken.

In opdracht van Platform31 ontwikkelde ActivAge hiervoor een nieuwe methode voor gemeenschapsvorming: Studio BRUIS. Het resultaat van het experiment werd onderzocht door een onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar Anja Machielse van de Universiteit van Humanistiek. Dit team voerde een nul-meting uit naar het welbevinden van de bewoners, volgde de toepassing van de methode door participerend observeren en verrichte een nameting naar de effecten. Het experiment liep van najaar 2015 tot voorjaar 2017.

Uit het experiment Vitale woongemeenschappen van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat bewoners best bereid en in staat zijn te investeren om de vitaliteit van hun woongemeenschap te verhogen. In alle tien betrokken wooncomplexen bleken trekkers te zijn die activiteiten willen organiseren. Veel bewoners willen ook meedoen. Maar een bloeiende, sociale woongemeenschap opbouwen kunnen bewoners niet alleen. Ze voelen zich er niet toe in staat, weten niet goed hoe te beginnen, hebben belemmeringen zoals gezondheidsproblemen of lopen vast in sociale conflicten of onduidelijke ondersteuning door professionals. Een investering van alle betrokkenen, bewoners, corporaties en andere professionals, is onontbeerlijk om woongemeenschappen op den duur sociaal en levendig te krijgen. Het experiment laat zien dat bewoners en corporaties gedeelde belangen hebben. Bewoners hebben behoefte aan sociale contacten, een goede sfeer, veiligheid, en mensen waar ze in geval van nood op terug kunnen vallen. Corporaties hebben belang bij een sociale en veilige leefomgeving waarin bewoners prettig kunnen wonen, vanwege de leefbaarheid en de verhuurbaarheid. Om de sociale kwaliteit van de leef-en woonomgeving te optimaliseren, hebben bewoners en corporaties elkaar nodig. Bewoners en professionals kunnen zelf aan de slag met de handreiking en het draaiboek Studio BRUIS.

Doel van het project

Resultaat van het experiment is inzicht te krijgen in werkzame principes voor het proces van revitalisering van wooncomplexen/gemeenschappen. Dit doen we door het volgen van pilots/experimenten. Deze hebben als doel om, door het inzichtelijk maken van deze werkzame methodes/interventies, bij te dragen aan sociaal vitale wooncomplexen/woongemeenschappen.

Looptijd

1 september 2015 - 1 september 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact