Verkenning huisartsenzorg en jongeren met een chronische aandoening

Datum

10 april 2019

Verkenning huisartsenzorg en jongeren met een chronische aandoening

iresearch heeft in opdracht van FNO Zorg én Perspectief (ZeP) een eerste verkenning gedaan naar de stand van de huisartsenzorg voor jongeren met een chronische aandoening. Uit de kwartiermakerronde ter voorbereiding op ZeP kwam naar voren dat huisartsen relatief onbekend zijn met jongeren (0-25 jaar) met een chronische aandoening. Het gaat dan om de signalering van een chronische aandoening én om de zorg voor jongeren die zijn gediagnosticeerd met een chronische aandoening.

Lees hier het onderzoeksrapport. Of bekijk de samenvattende infographic.

De verkenning van iresearch had het doel de problemen inzichtelijk te maken en uit te diepen en de verschillende problemen te prioriteren. Welke dienen het eerst te worden aangepakt, waar wordt al aan gewerkt? Bovendien wilden de onderzoekers de eerste oplossingsrichtingen voor de belangrijkste problemen ophalen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews en focusgroepen met zorgprofessionals en het Jongerenpanel ZeP.

Problemen en mogelijke oplossingen:

  1. Er is weinig afstemming tussen kinderarts en huisarts. Meer persoonlijk contact en overleg over het zorgplan is wenselijk.
  2. Er zijn meestal meerdere zorgprofessionals betrokken. Jongeren weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Ze geven aan behoefte te hebben aan één aanspreekpunt. Een duidelijke rolverdeling onder zorgverleners onderling en deze tevens ophelderen naar jongeren toe wordt behulpzaam geacht.
  3. Er is regelmatig een mismatch tussen de vraag van jongeren en de reactie van zorgprofessionals. Beter aansluiten bij behoeften van jongeren door continuïteit van zorgprofessionals en een brede blik op gezondheid zorgen voor een betere en langdurende band.
  4. Er is een tekort aan zorg voor jongeren met psychosociale problematiek. Dit moet door de overheid worden aangepakt door het oplossen van de lange wachtlijsten in de GGZ.

Jongeren en professionals herkennen allemaal de problemen. De onderzoekers raden dan ook aan alle belanghebbenden te betrekken bij toekomstige initiatieven, om de samenwerking en afstemming te verbeteren. FNO deelt de uitkomsten van deze verkenning met alle belanghebbenden en zal in gesprek gaan over vervolgacties.