Noaberkracht 2.0 Header

Naoberkracht 2.0

Resultaten

In de dorpsgemeenschap bestaan er geen schotten tussen wonen, welzijn en zorg. Het vermoeden dat de inzet van het Duo Naoberkracht vraagverlegenheid kan doorbreken bleek gegrond. Doordat zij ook bewoners zijn van Witteveen hebben zij een vertrouwd gezicht, zijn ze benaderbaar en een continue factor gedurende langere tijd. Het project heeft veel tijd en inzet gevraagd van een klein dorp als Witteveen. De uitvoering, het uitdragen van het project buiten het dorp en het verantwoorden van subsidies zijn daar onderdeel van.

De inwoners hebben door het project een grotere zelfstandigheid gekregen en de sociale samenhang is vergroot. Ook is er sprake van een sterker eigen netwerk, meer informele zorg en voorzieningen op dorpsniveau. Dorpsgenoten kijken op eigen initiatief meer om naar elkaar.

Samenwerking op uitvoerend niveau met professionele organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn was een uitdaging. Vooral op het snijvlak van vrijwillige en professionele hulp. Ook is het een uitdaging om het project voor langere tijd in de lucht te houden.

Om het project goed in kaart te brengen is er een blauwdruk gemaakt van het project. Klik hier voor de blauwdruk.

Over dit project

In Witteveen, een dorp met weinig voorzieningen en een sterk veranderende bevolkingssamenstelling (meer oud, minder jong), stimuleren dat er een leefbaar (thuis en dorps) milieu wordt ontwikkeld DOOR en VOOR ouderen. Centraal staat het inzetten van de eigen- en de dorpskracht, het vergroten van de zelfredzaamheid door het bevorderen van de samenredzaamheid.

Doel van het project

Met dit project willen we de levenskwaliteit van Witteveense ouderen verhogen, doordat ze zelf meer actief de regie op hun (toekomstige) situatie nemen en blijven houden.

Looptijd

1 oktober 2016 - 1 april 2018

Projectlocatie

Witteveen
Nederland

1
Witteveen
Nederland

Contact

Organisatie

DorpsbelangWiteveen

Projectleider

Roos Glastra