shutterstock_367740026

Functioneel trainen met digitale steun

Doel van het project

Het doel van dit project is het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl bij ouderen met beginnende functionele beperkingen door het toepasbaar maken en uitvoeren van digitaal ondersteunde functionele training als integraal onderdeel van het Cordaan beweegprogramma.

Over dit project

Ouderen met een gezonde en actieve leefstijl zijn fitter, gezonder, hebben meer (spier)kracht en kunnen langer zelfstandig thuis functioneren. Het is dus van belang om bij ouderen met beginnende functionele beperkingen de achteruitgang in actieve leefstijl te beperken of te voorkomen. Hierbij gaat het niet alleen om ouderen te stimuleren meer te bewegen (tijd), maar ook goed gedoseerd (intensiteit, frequentie) en gericht op het trainen van relevante taken (functionaliteit).

In dit project wordt een beweeginterventie ontwikkeld en met 60 ouderen getoetst die specifiek op de doelgroep van Cordaan thuiszorg is toegesneden (tijd, intensiteit, frequentie en functionaliteit). De interventie is gebaseerd op het bewezen effectieve programma Functioneel Trainen Ouderen (FTO). Het functioneel trainen wordt ingebed in de groepsactiviteiten die Cordaan organiseert en die mogelijk nieuw kunnen worden gestart.

Om daadwerkelijk gezondheidswinst te behalen wordt een trainingsfrequentie nagestreefd van 2 tot 3 keer per week. Er wordt een functioneel thuistrainingsprogramma ontwikkeld met digitale ondersteuning. De digitale ondersteuning sluit direct aan bij het persoonlijke, op maat gesneden, trainingsprogramma en brengt de vorderingen van de deelnemer in beeld, zowel voor de eindgebruiker als voor de groepsleider.

Met de interventie wordt beoogd bij te dragen aan het verbeteren van de fitheid, (ervaren) gezondheid en het langer zelfstandig functioneren van ouderen in de thuissituatie.

Er vindt intensief kennisuitwisseling plaats met het meerjarige onderzoeksprogramma VITAMINE gericht op ‘Vitale Amsterdamse ouderen’

Looptijd

1 maart 2016 - 1 maart 2017

Activiteiten

1) Functioneel Trainen Ouderen toepasbaar maken in het Cordaan beweegprogramma.
1a omvat de analyse van over te dragen kernelementen FTO, het vaststellen van de randvoorwaarden voor uitvoering en te bereiken trainingsdoelen, het ontwerpen en uitvoeren van een scholing voor Cordaan groepsleiders. Deze taak wordt in samenspraak (focusgroepgesprekken) met de groepsleiders uitgevoerd.

1b bestaat uit de onderdelen ‘Toepasbaar maken voor thuistraining’ en ‘Toepasbaar maken voor technologie’.
Toepasbaar maken voor thuistraining bestaat uit het vaststellen van de oefeningen die in aanmerking komen voor FTO thuistraining, vaststellen van selectie van oefeningen voor de specifieke doelgroep ouderen, opstellen van de beslisboom waarmee een individueel functioneringsprobleem gekoppeld kan worden aan groep van relevante oefeningen, opstellen van overzicht van manieren voor verzwaring van oefeningen, opstellen veilige stappen voor verzwaring, en het uitwerken van de rol van de Cordaan groepsleider als adviseur voor thuistraining. Toepasbaar maken voor technologie bestaat uit het aanpassen van FTO thuistraining aan de mogelijkheden van de gekozen technologie, definitieve keuze van te gebruiken oefeningen voor thuistraining, definitieve beslisboom voor individuele thuistraining oefeningenselectie, definitieve keuze van methoden voor verzwaring, definitieve vaststelling stappen voor verzwaring van de thuistraining, definitieve vaststelling keuze adviesmogelijkheden van de Cordaan groepsleider voor de door individuele ouderen uit te voeren thuistrainingsoefeningen. In deze fase wordt gebruik gemaakt van een klankbordgroep van Cordaan Groepsleiders.

2: Ontwikkeling digitale ondersteuning
De digitale ondersteuning wordt gebouwd en support en onderhoud voor de digitale ondersteuning in de operationele fase worden georganiseerd.
2a. De uitgangspunten van de digitale ondersteuning worden geexpliciteerd: functionele- en technische criteria opgesteld.

2b. Ontwerp en bouw van het prototype digitale ondersteuning: Er wordt een functioneel, user interface, grafisch, technisch en architectuur ontwerp gemaakt.
Bij deze taak is de inbreng van de ouderen in het co-creatie proces van groot belang. Er zullen diverse (focusgroep-)gesprekken met ouderen plaatsvinden.

3: Toetsen van de interventie
De interventie wordt geïntroduceerd bij de groepen gericht op het optimaliseren van de interventie met betrekking tot uitvoerbaarheid.

3a. Praktijk verbeteringen interventie: De FTO oefeningen en het systeem worden continu verbeterd en aangepast tot een goed werkende interventie. Evalueren en verbeteren zijn in een iteratief proces opgenomen. Er wordt een logboek bijgehouden van deze evaluatie en verbeterslagen.

3b. Operationele Ondersteuning: Er wordt digitale ondersteuning geboden tijdens de operationele fase. Deelnemers en leiders worden getraind en er wordt een ‘helpdesk’ ingericht. De apparatuur wordt aangeschaft en geconfigureerd en uitgerold over de deelnemers. Indien nodig worden hiervoor studenten ingezet. Het gebruik van het systeem wordt gemonitord. Noodzakelijke software aanpassingen gedurende de operationele fase kunnen gemaakt worden.

Projectlocatie

Amsterdam, Nederland

1
Amsterdam, Nederland

Contact

Organisatie

Hogeschool van Amsterdam - Kenniscentrum Achieve

Projectleider

Bart Visser