Algemeen overleg Tweede Kamercommissie OCW: ‘Studeren met een functiebeperking in het mbo en ho’

Datum

1 mei 2019

Algemeen overleg Tweede Kamercommissie OCW: 'Studeren met een functiebeperking in het mbo en ho'

De Tweede Kamercommissie OCW heeft op 24 april het algemeen overleg gevoerd ‘Studeren met een functiebeperking in het mbo en ho’. Aanwezig waren minister Van Engelshoven (OCW) en Tweede Kamerleden van verschillende partijen. Tijdens dit overleg zijn alle punten van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief uit het eerder gevoerde rondetafelgesprek en het position paper goed meegenomen.

Het Jongerenpanel pleit voor een warme overdracht tussen onderwijsinstellingen, een aanspreekpunt op school met kennis van onderwijs én zorg en goede begeleiding in de stage. Op dit moment is er vaak geen structureel beleid om jongeren te ondersteunen op school en naar een geschikte stage. In de Ronde Tafel en bij dit algemeen overleg vroeg het Jongerenpanel om goede voorbeelden, zoals de Transitieroute, te delen en verder uit te rollen. Bovendien vindt het panel het van groot belang dat er mét jongeren wordt gesproken in plaats van óver hen.

Serieus genomen

De onderwerpen staan bij de Kamerleden goed op de kaart: álle onderwerpen zijn tijdens het AO behandeld. Bij de beantwoording van de vragen van de kamerleden was de minister niet overal even duidelijk, maar ze heeft wel enkele zaken toegezegd. De minister en de Kamerleden gaven aan vaker over dit onderwerp in gesprek te willen gaan. Het Jongerenpanel waardeert het zeer dat we serieus worden genomen en kijkt ernaar uit om verder te praten en mee te denken over verbeteringen voor het studeren met een functiebeperking in het mbo en ho.

Krachtpatsers

De minister benoemt haar aanwezigheid bij het event Krachtpatsers. Zij zegt te zijn geschrokken van het grote aantal jongeren met een chronische aandoening. GroenLinks, VVD en PvdA roepen op tot betere samenwerking op dit onderwerp tussen de ministeries van SZW, OCW en VWS.

De VVD krijgt signalen dat studenten regelmatig wordt gevraagd een niveau lager te gaan doen. De minister gaat hierover navraag doen bij het Expertisepunt LOB. PvdA en D66 vragen naar de situatie rondom zorgcoördinatoren. De minister gaat bij instellingen informeren óf zij een aanspreekpunt hebben voor zorggerelateerde vragen en of zij de juiste kennis hebben. Ook met de werkgroep Studentenwelzijn en Platform Passend Onderwijs is de minister in gesprek.

Transitieroute

GroenLinks, CDA en D66 vragen om betere begeleiding van studenten richting de arbeidsmarkt en noemen de Transitieroute als goed voorbeeld. De minister benoemt dat de motie Kwint – Özdil, over begeleiding van mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt, goed loopt en dat zij gaat kijken of dit ook voor jongeren met een beperking ingezet kan worden. De Transitieroute noemt ook zij een mooi voorbeeld dat breed gedeeld moet worden.

SP wil weten waarom hoger onderwijsinstellingen zich beroepen op de AVG om niet aan overdracht en doorstroomdossiers te doen. De minister benoemt dat de AVG geen reden kan zijn, als de leerling instemt met gegevensoverdracht. Zij wil hier verder naar gaan kijken.

Steunpunt

Ten slotte is er ook aandacht voor het profileringsfonds in het mbo. Het profileringsfonds in het ho is onvoldoende bekend bij decanen en studieadviseurs, benoemen PVV en VVD. VVD en GroenLinks vragen naar een expertisecentrum voor het mbo, vergelijkbaar met Handicap + Studie voor het hoger onderwijs. De minister geeft aan dat er al een steunpunt is, maar daar is bij de Kamerleden veel onduidelijkheid over. De minister belooft helderheid te verschaffen.

D66 pleit verder voor één website waar alle informatie op te vinden is, en hierbij ook de jongeren zelf te betrekken.

Politieke en maatschappelijke agenda

De komende tijd zal het Jongerenpanel in gesprek blijven met kamerleden en het ministerie over hoe we de kansen voor jongeren met een chronische aandoening in het onderwijs en op de arbeidsmarkt kunnen blijven vergroten. Dit algemeen overleg heeft laten zien dat de onderwerpen een plek verdienen op de politieke en maatschappelijke agenda, maar we zijn er nog niet. Op naar de volgende stap!