Veelgestelde vragen Meer Veerkracht, Langer Thuis

Welke informatie vraagt FNO bij het doen van een aanvraag?

In de gekleurde balk op de programmapagina’s ziet u wanneer een call open staat. Dit betekent dat u een projectaanvraag kunt indienen. Dit doet u digitaal, via de aanvraagbutton in de gekleurde balk. Download hier een overzicht van wat wij in het invulformulier van u vragen.

Wat zijn de subsidievoorwaarden van FNO?

Klik hier voor onze subsidievoorwaarden.

Waar vind ik een format projectplan?

Het format projectplan van Meer Veerkracht, Langer Thuis, vindt u hier.

 

 

Wat is de rol van de programmacommissie?

De Programmacommissie heeft als taak het leveren van adequaat advies over de programmateksten en callteksten en ingediende projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Wie kan subsidie aanvragen?

De aanvragers die bij Meer Veerkracht, Langer Thuis een aanvraag kunnen indienen zijn: stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidiëring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de opbrengsten van het project. Op het moment van de projectaanvraag is het niet noodzakelijk dat er een rechtspersoon gevormd is. Dit mag ook later in het beoordelingstraject.

Hoe moet ik rapporteren?

Rapporteren gaat via het rapportage format. Indien uw project een toekenning krijgt ontvang u met de toekenningsbrief een voorbeeld van dit formulier. Als het tijd is om te rapporteren ontvang u via de e-mail een uitnodiging. Dit is ook van toepassing op de eindrapportage. U kunt deze rapportage ook aanvragen bij Hanneke Marcelis.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen bij Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Wordt het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis geëvalueerd?

Jazeker. Nivel voert tijdens en na het programma evaluatieonderzoek uit.

Wanneer ontvang ik uitslag van de calls voor migranten ouderen en ouderen in dunbevolkte gebieden?

De brieven met de uitslag voor de calls migrantenouderen en ouderen in dunbevolkte gebieden zijn op woensdag 28 juni verzonden.

Ik wil graag het logo van Meer Veerkracht, Langer Thuis gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Meer Veerkracht, Langer Thuis als jpg.bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps), web (RGB) of voor een gekleurde ondergrond (transparant), neemt u dan contact op met Roxana König. Voor do’s en don’ts van het logogebruik, klik hier.

Waar vind ik alle toegekende projecten?

De toegekende projecten van Meer Veerkracht, Langer Thuis vind u hier.

Waar moet ik op (laten) letten bij de accountantsverklaring?

Of en wanneer u een accountantsverklaring moet indienen en waar deze aan moet voldoen vindt u terug in het subsidieacceptatieformulier bij de toekenningsbrief (let op: bij projecten die een toekenning kregen vóór 2015 is dit terug te vinden in de subsidieverleningsovereenkomst) en in onze algemene voorwaarden. Hieronder zetten we de belangrijkste punten voor u op een rij.

 

a. Werkgeverslasten en overheadkosten

FNO hanteert als regel dat maximaal 37% werkgeverslasten (b) en maximaal 16% overheadkosten (d) in het subsidiebedrag inbegrepen kunnen zijn. Het opslagpercentage voor werkgeverslasten is gebaseerd op het brutosalaris (alle brutolooncomponenten) en het opslagpercentage voor overheadkosten op de totale personeelskosten. Onder de overheadkosten vallen o.a. indirecte loonkosten en alle andere kosten die niet door het primaire proces worden veroorzaakt. Kosten voor infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en indirecte huisvestingslasten worden niet vergoed. De overhead dient hiervoor.

 

Voorbeeld

Brutosalarissen € 100.000 (a)
Werkgeverslasten € 37.000 (b)
Subtotaal € 137.000 (c)
Overhead € 21.920 (d)
Totale personeelskosten € 158.920 (e)

b = maximaal a * 0.37

d = maximaal c * 0.16

 

b. Materialen en hulpmiddelen

Onder de materiële kosten vallen de kosten van verbruiksgoederen die nodig zijn om het project uit te voeren. De kosten voor aanschaf en afschrijving van apparatuur worden in principe niet vergoed.

 

c. Overige kosten

Reiskosten: trein 2e klas of bij vervoer per auto de fiscaal van belasting vrijgestelde kilometerprijs (in 2017 € 0,19). Post ‘Accountant’ voor 1% van het toegekende totaalbedrag.

 

d. Inhoud accountantsverklaring

Een gespecificeerde voor- en nacalculatie van de kosten en inkomsten van het project (zoals eigen middelen, eventuele subsidies derden en overige opbrengsten) conform de laatst ingediende en door FNO goedgekeurde begroting; indien van toepassing inclusief een verantwoording van de personele kosten, via een opgave van de door de aangestelde projectmedewerkers gewerkte maanden en omvang van de aanstelling.

 

De kosten voor de accountantsverklaring kunnen ten laste van FNO worden gebracht voor ten hoogste 1% van het subsidiebedrag. Hierbij gaat het om controle of de verstrekte subsidies zijn verantwoord en besteed in overeenstemming met de subsidievoorwaarden. Voor universiteiten is deze vereiste controle vastgelegd in het controleprotocol OCW. Voor de controle op overige projecten en die mede worden gefinancierd door andere fondsen of bij KNAW en de UMC’s is de daarbij gebruikelijke regeling van toepassing.

 

e. Toetsingscriteria

De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende werkzaamheden ter verkrijging van de controle-informatie waaruit blijkt dat de financiële realisatie, zoals vermeld in de eindafrekening juist, volledig en rechtmatig is.

 

In de controle worden door de accountant in ieder geval de volgende aspecten betrokken:

  • De accountant stelt vast dat zowel in de subsidieverleningsovereenkomst gestelde voorwaarden als eventueel later gestelde en schriftelijk bevestigde voorwaarden van de toekenning zijn nageleefd. Daarnaast worden de algemene voorwaarden van FNO in acht genomen.
  • De accountant stelt vast dat in de eindafrekening alleen de posten zijn opgenomen die zijn verbonden aan de uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend.
  • De accountant stelt vast dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten passen binnen de door FNO goedgekeurde begroting en zijn gerealiseerd binnen de met FNO afgesproken projectperiode.
  • De accountant stelt vast dat in de goedgekeurde begroting opgenomen baten daadwerkelijk besteed zijn aan het project. De accountant stelt vast of er geen sprake is van een overschot en wat het saldo daarvan is.
  • De accountant stelt vast dat de in de afrekening als gerealiseerd verantwoorde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit betekent dat deze kosten in de projectadministratie zijn onderbouwd met achterliggende bewijsstukken zoals (bijvoorbeeld) facturen, declaraties, bankafschriften en betalingsbewijzen.

 

f. Urenverantwoording

Indien een gedeelte van de projectkosten bestaat uit eigen urenbesteding dan stelt de accountant in ieder geval vast dat:

  • De gehanteerde uurtarieven niet hoger zijn dan in de meest recente door FNO goedgekeurde begroting is vermeld. Indien verschillende uurtarieven worden gehanteerd, besteedt de accountant in zijn werkzaamheden aandacht aan het hanteren van de juiste uurtarieven.
  • De verantwoorde aantallen uren worden onderbouwd door een urenadministratie. De op het project geschreven uren dienen te zijn geautoriseerd door de medewerker die de uren heeft geschreven en het bestuur of de directie van de begunstigde.

Het leggen van verbanden tussen de verantwoorde uren en de salarisadministratie, verlofregistratie, projectnotulen, tussentijdse rapportages etc.

 

g. Overige vragen

Hebt u een andere vraag, neem contact op met peter_frankhuizen@fondsnutsohra.nl, financieel administrateur FNO.

 

 

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van Meer Veerkracht, Langer Thuis. Kan dit?

Jazeker! U kunt zich hier opgeven voor onze nieuwsbrief.

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs bij een projectaanvraag?

Kijk hier voor tips van de Rijksoverheid.