Historie en kader

Vanaf de oprichting van FNO in 1999 is er in het beleid aandacht geweest voor kleinere, welzijnsgerelateerde projecten die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen die zorgafhankelijk zijn. In 2015 heeft FNO de strategie aangepast en werd de focus gelegd op vier programma’s waarbinnen projecten en initiatieven (onder meer financieel) worden ondersteund.

Het programma Klein Geluk is destijds als een van deze vier programma’s ontwikkeld om de kleinere, welzijnsgerelateerde projecten te kunnen blijven financieren. Het was een tweejarig programma (2015-2016) met een budget van € 2 miljoen, bedoeld voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Gedurende die twee jaar zijn ruim tweehonderd projecten gefinancierd, waaronder materialen, activiteiten, dagbesteding en evenementen. Denk aan snoezelruimtes, tovertafels, fietslabyrinten, duofietsen, racerunners en inrichting buitenruimtes. Het programma is in 2017 afgesloten met de Klein Geluk Show voor alle cliënten uit de doelgroep. De evaluatie van het programma was uitermate positief. In de videosectie vind je een impressie van het programma en een impressie van de Klein Geluk Show.

Uit gesprekken met een aantal stakeholders is gebleken dat er nog steeds een grote behoefte is aan subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen. Door bezuinigingen is het budget hiervoor flink geslonken en zijn de organisaties vaak afhankelijk van externe fondsen zoals FNO.

Daarnaast blijkt er ook behoefte te zijn aan financiering om een structurele verandering te bewerkstelligen waarmee de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid wordt verbeterd. Dit sluit goed aan bij de programmatische aanpak van FNO. Op basis van bovenstaande is ervoor gekozen om het programma Klein Geluk voort te zetten, waarbij het geleerde van de vorige editie en de actualiteit is meegenomen.

Voor wie?

Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Elke dag opnieuw, vaak een heel leven lang. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Doel van dit programma

Het doel van Klein Geluk is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie), en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat. Met het programma Klein Geluk wil FNO resultaten bereiken op de volgende manieren:

 1. Het verbeteren van kwaliteit van leven door subsidiëring van materialen, dagbesteding en evenementen.
 2. Het verbeteren van kwaliteit van leven door het bewerkstelligen van een structurele verandering. Het gaat hierbij om implementatie van bewezen methodes.

Looptijd en budget

Het programma Klein Geluk startte op 1 januari 2018 en wordt medio 2022 afgerond. Het beschikbare budget is € 3 miljoen, dat grotendeels in de eerste drie jaren van het programma wordt besteed.

Programmalijnen

Gekozen is voor de volgende twee programmalijnen:

 • Subsidiëring van materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdragen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit wordt gerealiseerd door het uitschrijven van zes open calls (telkens twee per jaar) gedurende de eerste drie jaren van het programma.
 • Bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Dit wordt gerealiseerd door het uitschrijven van drie open calls (elk jaar een, met uitzondering van het laatste jaar) op een specifiek thema. We noemen dit de thematische calls. De thema’s van deze calls en de callteksten worden in de loop van het programma, in overleg met de programmacommissie, door het bestuur vastgesteld.

Verwachte resultaten en impact

Op 31 december 2022 zijn de volgende resultaten bereikt:

 • Er zijn 6 calls uitgeschreven voor materialen, dagbesteding en evenementen. Minimaal 120 projecten hebben subsidie ontvangen. Minimaal 60.000 mensen met een langdurige beperking hebben meer kwaliteit van leven ervaren.
 • Er zijn 2 calls uitgeschreven voor specifieke thema(‘s) met als doel een structurele verandering teweeg te brengen. Deze resultaten zijn afhankelijk van de gekozen thema’s. Ze worden per call vooraf vastgesteld en achteraf geëvalueerd.
 • Er is een evenement georganiseerd voor alle doelgroepen van Klein Geluk.
 • De doelgroep is zelf actief betrokken bij het zichtbaar maken en/of de verspreiding van de resultaten en bij de administratie van het programma.

Werkwijze

De subsidie van het programma Klein Geluk wordt in een aantal rondes beschikbaar gesteld via een call. Hieronder is weergegeven wanneer de verschillende calls openen.

2018

 • Januari: Call 1 materialen, dagbesteding en evenementen
 • Augustus: Call 2 materialen, dagbesteding en evenementen
 • September: Thema-call 1

2019

 • Januari: Call 3 materialen, dagbesteding en evenementen
 • Maart/april: Thema-call 2
 • Augustus: Call 4 materialen, dagbesteding en evenementen

2020

 • Januari: Call 5 materialen, dagbesteding en evenementen
 • Augustus: Call 6 materialen, dagbesteding en evenementen

2022

 • Afronding projecten
 • Afsluitend evenement
 • Evaluatie programma

Aanvragen

Werk je voor een zorginstelling, organisatie of vereniging en wil je subsidie aanvragen om de kwaliteit van leven van mensen uit de Klein Geluk-doelgroep te verbeteren? Wanneer er een call open is, kun je in de actuele calltekst vinden hoe, waarvoor en onder welke voorwaarden je een aanvraag kunt indienen. De criteria kunnen per call verschillen maar voor alle aanvragen geldt dat de wensen van de doelgroep zelf centraal staan en dat zij (behalve als dat echt niet mogelijk is) bij de aanvraag betrokken worden.

De rollen binnen FNO

De programmaleiding is in handen van een programmaleider en wordt ondersteund door een programma-ondersteuner. De programmacommissie Klein Geluk adviseert het bestuur over het programma en in het bijzonder over de thematische calls.

 

Download deze programmatekst als PDF