Perspectiefaanpak

Met de perspectiefaanpak wilde Jongeren INC op individueel niveau impact creëren, door jongeren met een chronische aandoening individueel te begeleiden. Verschillende begeleidende partijen identificeerden de ondersteuningsvraag die niet elders al werd opgepakt en keken of deze paste binnen Jongeren INC. Vervolgens werden er persoonlijke perspectiefplannen opgesteld. Het doel van deze plannen was om met jongeren op individueel niveau te werken aan hun toekomstperspectief. Uiteraard was er ook een groep zonder ondersteuningsbehoefte. Bij hen werd onderzocht waarom zij geen hobbels ervaarden.

Doordat Jongeren INC streefde naar één aanpak voor alle jongeren met een chronische aandoening, had deze aanpak meerdere effecten:

  1. Een grote groep jongeren werd individueel geholpen.
  2. We kregen inzicht in mogelijke innovatieve financieringsvormen.
  3. We identificeerden systeemfouten, die geagendeerd en/of opgelost kunnen worden.
  4. We verzamelden data en maakten ondersteuningsbehoeften en mogelijke oplossingen inzichtelijk.

Systeemaanpak

Het doel van deze programmalijn was om oplossingen te ontwikkelen en te testen voor systeemknelpunten die een inclusieve samenleving in de weg staan. En reeds bekende en kansrijke methodes en initiatieven te implementeren, verdiepen en opschalen.

De al bekende methodes en initiatieven gaan uit van de leefwereld van de jongeren en zorgen voor een optimalisatie van het persoonlijk perspectief. Deze methodes en initiatieven, de systeemverbeteringen, hebben we onder andere geïnventariseerd in ons programma Zorg én Perspectief en de kwartiermakersronde in de aanloop naar Jongeren INC. JongPIT had bij deze programmalijn een belangrijke rol in het aanbrengen van focus, het (politiek) agenderen van problemen en meewerken aan oplossingen. In 2020 startten we met een viertal verbeterbundels binnen deze programmalijn:

  1. Inclusief onderwijs
  2. Werk
  3. De stem van de jongeren
  4. Zorg