Perspectiefaanpak

Met de perspectiefaanpak wil Jongeren INC op individueel niveau impact creëren, door jongeren met een chronische aandoening individueel te begeleiden. Verschillende begeleidende partijen identificeren de ondersteuningsvraag die niet elders al wordt opgepakt en kijken of deze past binnen Jongeren INC. Vervolgens worden er persoonlijke perspectiefplannen opgesteld. Het doel van deze plannen is om met jongeren op individueel niveau te werken aan hun toekomstperspectief. Uiteraard zal er ook een groep zijn zonder ondersteuningsbehoefte. Bij hen wordt onderzocht waarom zij geen hobbels ervaren.

Doordat Jongeren INC streeft naar één aanpak voor alle jongeren met een chronische aandoening, heeft dit naar verwachting meerdere effecten:

  1. Een grote groep jongeren wordt individueel geholpen.
  2. We krijgen inzicht in mogelijke innovatieve financieringsvormen.
  3. We identificeren systeemfouten, die geagendeerd en/of opgelost kunnen worden.
  4. We verzamelen data en maken ondersteuningsbehoeften en mogelijke oplossingen inzichtelijk.
  5. De aanpak heeft mogelijk ook positieve bij-effecten voor andere doelgroepen.

Systeemaanpak

Het doel van deze programmalijn is om oplossingen te ontwikkelen en te testen voor systeemknelpunten die een inclusieve samenleving in de weg staan. En reeds bekende en kansrijke methodes en initiatieven te implementeren, verdiepen en opschalen.

De al bekende methodes en initiatieven gaan uit van de leefwereld van de jongeren en zorgen voor een optimalisatie van het persoonlijk perspectief. Deze methodes en initiatieven, de systeemverbeteringen, hebben we onder andere geïnventariseerd in ons programma Zorg én Perspectief en de kwartiermakersronde in de aanloop naar Jongeren INC. JongPIT heeft bij deze programmalijn een belangrijke rol in het aanbrengen van focus, het (politiek) agenderen van problemen en meewerken aan oplossingen. In 2020 startten we met een viertal verbeterbundels binnen deze programmalijn:

  1. Inclusief onderwijs
  2. Werk
  3. De stem van de jongeren
  4. Zorg